Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkołą Podstawowa w Karlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spkarlino.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz audio deskrypcji,
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywny opis.

Powody wyłączenia:

 • filmy, zdjęcia i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie zostało sporządzone dnia: 2020-11-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona posiada następujące, możliwe do włączenia, ułatwienia dla osób niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą
 • blokada animacji
 • kontrast
 • monochromatyczność
 • zwiększenie wielkości tekstu
 • zmniejszenie wielkości tekstu
 • zmianę czcionki
 • zaznaczenie tytułów
 • zaznaczenie linków
 • podkreślenie linków

 

Informacje dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • ze strony internetowej można korzystać wyłącznie z klawiatury, poruszając się po serwisie za pomocą klawisza Tab (umożliwia to włączony tzn. fokus – mechanizm przemieszczania się po wszystkich widocznych, interaktywnych elementach strony w logicznej kolejności) oraz Enter,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych,
 • strony posiadają unikalne tytuły podstron i wykorzystują mechanizm nagłówków
 • kontrast tekstu do tła, zmiana wielkości czcionki, jak i samej czcionki pozwala osobom słabiej widzącym na zmianę tekstu na bardziej czytelny,
 • zmiana rozmiaru strony możliwa jest na graficznych przeglądarkach, dzięki wbudowanym funkcjom (najczęściej są dostępne poprzez użycie kombinacji [ctrl] + [+] by powiększyć oraz [ctrl] + [-] by zmniejszyć stronę.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Pawlik dyrektor@spkarlino.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3117417. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez autodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o której stronie internetowej lub aplikacji jest mowa oraz sposób kontaktu zwrotnego. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposoby dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wpłynięcia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu, bądź realizacja żądania nie jest możliwa, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie. Przy czym termin na poinformowanie wnoszącego żądanie nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej w Karlinie mieści się w trzypiętrowym budynku przy ul. Traugutta 2. Budynek jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie zerowym.

Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W szkole nie ma windy. Sekretariat oraz gabinet dyrektora znajdują się na II piętrze.

W budynku jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Nie ma natomiast możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Pewnym utrudnieniem jest też niewielka ilość miejsc parkingowych wokół budynku. Parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Parkowej, który oddalony jest od szkoły ok. 50 m.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Accessibility Toolbar