Projekt „Nauka – lepsze jutro !”

Nauka – lepsze jutro!

Gmina Karlino będzie realizować projekt Nauka-lepsze jutro! w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania, mające na celu wzmocnienie kompetencji 459 uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie, wyrównujące ich szanse edukacyjne i zwiększających szansę na rynku pracy poprzez cele szczegółowe:
– wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (280 uczestników zajęć), zajęć rozwijających (880 uczestników zajęć), psychologiczne (168 uczniów), w tym dla uczniów z obszarów wiejskich (120 uczestników zajęć wyrównawczych i 360 uczestników kół zainteresowań);
– rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych (120 uczniów), obywatelskich (160 uczniów), uczenia się (160 uczniów) przedsiębiorczości (104 uczniów), tolerancji (160 uczniów) oraz kompetencji zielonych (160 uczniów) – realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe (160 uczniów);
– dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy – realizacja doradztwa zawodowego dla 244 uczniów klas 7 i 8;
– edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością – dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (180 uczniów) logopedyczne (144 uczniów), socjoterapeutyczne (176 uczniów), gimnastykę korekcyjną (180 uczniów) oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;
– podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej – szkolenia (82 nauczycieli) i studia podyplomowe (8 nauczycieli) zgodnie z diagnozami szkół;
– doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, zgodnie z założeniami diagnoz potrzeb szkół.
Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, edukację włączającą, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i doposażenie szkół podstawowych objętych projektem, zgodnie z diagnozami potrzeb szkół zatwierdzonymi przez organ prowadzący.
Cel szczegółowy projektu: poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji przez 459 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych w wieku 7-15 lat, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie i Szkoły Podstawowej w Daszewie) z terenu gminy Karlino dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 459 uczniów, szkoleniami 82 nauczycieli i studiami podyplomowymi 8 nauczycieli oraz doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Okres realizacji projektu: 02.01.2024 – 31.12.2025
Całkowita wartość projektu: 2 766 549,25 zł
Kwota dofinansowania: 2 489 759,25 zł

Accessibility Toolbar